Island Life: 3-19-17

  • 5065968_web1_Kohala-Pardau.jpg

The view from Kohala Mountain Road stretches to the ocean. Bo Pardau/Communinty Contributor

The view from Kohala Mountain Road stretches to the ocean. Bo Pardau/Communinty Contributor

ADVERTISING