About Town 12-16-12

Qigong master Liu Jianshe will lead a weeklong zhineng qigong workshop and evening healing circles Jan. 6 to 10 at Kokolulu Farm in Hawi. Zhineng qigong workshop planned for Kokolulu ADVERTISING Qigong master Liu Jianshe will lead a weeklong zhineng